Pričest

SLAVLJE PRVE SVETE PRIČESTI 

18.5.2024. U CRKVI SV. JOSIPA U OFFENBACHU u 10.00 sati

 

Euharistija (misa, pričest)

Isus reče: „ Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha , živjet će uvijeke. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, u meni ostaje i ja u njemu“ (Usp. Iv, 6 51-56).

Isus Krist je sa svojim učenicima slavio starozavjetnu Pashu, sjećali su se velikog događaja kad je Bog na čudesan način izveo Izraelski narod iz egipatskog ropstva. Slavili su Pashu, prijelaz iz ropstva u slobodu iz smrti u život. Isus na Posljednjoj večeri daje konačno značenje židovskoj Pashi. Nova Pasha je prijelaz k Ocu po smrti i uskrsnuću Kristovu.

Isus je na Posljednjoj večeri svoje učenike poučavao i hrabrio da ustraju u jedinstvu i ljubavi, molio je za njih i za sve ljude svoju velikosvećeničku molitvu (Iv 17) i na kraju je uzeo kruh, izrekao hvalu Bogu, razlomio kruh i dao ga učenicima govoreći:

 

''OVO JE MOJE TIJELO KOJE SE ZA VAS PREDAJE. 

OVO ČINITE MENI NA SPOMEN.''

Zatim im je pružio čašu s vinom govoreći:''OVA JE ČAŠA NOVI SAVEZ U MOJOJ KRVI,

KOJA SE ZA VAS PROLIJEVA.'' 

 

Tako se Isus u znaku  kruha i vina sav predao Ocu i ljudima. Ustanovio je Euharistiju, Gospodnju večeru ili misu kao ''spomen-čin'' svoga potpunog predanja, svog žrtvovanja. Po tumačenju svetoga Pavla, svaki put kada slavimo svetu misu navješćujemo smrt Gospodnju dok Gospodin ne dođe.
Najvažniji dio mise jest “pretvorba ”  kada svećenik posvećuje kruh i vino izgovarajući Isusove riječi s posljednje večere.Samo valjano zaređeni svećenici mogu slaviti svetu misu i posvećivati kruh  i vino da postanu Tijelo i Krv Kristova.Posvećenjem se izvršuje pretvorba kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu. Pod posvećenim prilikama kruha i vina, istinski, stvarno i bitno, biva prisutan sam Isus Krist, živi i proslavljeni, njegovo Tijelo i Krv, zajedno sa svojom dušom i svojim božanstvom. (Usp. KKC-1413)

Blagovanje Kristova tijela i krvi, pod prilikama posvećenog kruha i vina, zove se pričest.Tko želi Krista primiti u svetoj pričesti mora biti u stanju milosti, bez smrtnoga grijeha. Onaj koji je svjestan da je smrtno sagriješio ne smije pristupiti pričesti a da se prethodno nije ispovijedio.

Budući da je Krist uzdignut s ovoga svijeta u slavu Očevu, u svetoj Euharistiji nam daje zalog buduće slave kod njega u zajedništvu s Ocem, a već sada nas sjedinjuje s nebeskom Crkvom, s blaženom Djevicom Marijom i svima svetima. ( Usp. KKC-1419)